වෙබ් අඩවි නිර්මාණය

ඉන්ස්පයඩ්, අපි ඔබගේ කුඩා ව්‍යාපාර ඉතා අඩු පිරිවැයකින් අන්තර්ජාලයට ඇතුලත් කිරීම සදහා “FIRST GO ONLINE” පැකේජය තුලින් සහය වන්නෙමු. මෙමගින් පිටු හතරක වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය සදහා කිසිදු අයකිරීමක් නොකරන අතර …..

අන්තර්ජාල අලෙවිකරණය

ඉන්ස්පයඩ්, අපි කුඩා පරිමාන ව්‍යාපාර වලට සමාජ ජාල අලෙවිකරණ සහය සැපයීමෙහි ඉදිරියෙන් සිටිමු. අපගේ අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ කණ්ඩායම සමාජ ජාල අලෙවිකරණ විධි පිලිබන්ධව නිරන්තර පර්යේෂණ කරමින් ඔබගේ භාණ්ඩ හා සේවාවන් වලට …..

කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට අන්තර්ජාලයේ එක්වීමට සහයවීම අපගේ අරමුණයි. සහය වශයෙන් කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර ගොඩනන්වන්නන්ට කාර්යාලයීය, මිනිස් සම්පත් සහ තාක්ෂණය පහසුකම් අපි ලබාදෙන්නෙමු. අපගේ අඩු පිරිවැය ක්‍රම පාරිභෝගිකයන් 20කට අධික .....

අපව තෝරාගන්නේ?

OUR SERVICES

කුඩා ව්‍යාපාර පහසුකම්

ඉන්ස්පයඩ් බිස්නස් සොලුෂන්ස්, අපි ඔබගේ කුඩා ව්‍යාපාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ආරම්භ කිරීමට ඔබට සහය වන්නෙමු. ඔබ ලෝකයේ කොතැනක සිටියද අවශ්‍ය කාර්‍ය මණ්ඩලය, ව්‍යාපාරය සදහා ඉඩපහසුකම්, තොරතුරු තාක්ෂණික සහය සහ සියලු පහසුකම් අප විසින් සපයනු ලැබේ. ව්‍යාපාරය දිනෙන් දින දියුණුව රදාපවතින්නේ සැලකිලිමත් සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය, සම්පත් ප්‍රමුකත්වය සහ ක්‍රියාකාරිත්වයේ ඉහලින් සිටීම මත බව අපි හදුනාගත්තෙමු. පහසුකම් අපෙන් …..

වෙබ් අඩවි නිර්මාණය

ඉන්ස්පයඩ් බිස්නස් සොලුෂන්ස්, අපි ඔබගේ කුඩා ව්‍යාපාර ඉතා පහසු මිලට අන්තර් ජාලයට ඇතුලත් කිරීම සදහා “FIRST GO ONLINE” පැකේජය තුලින් සහය වන්නෙමු. මෙමගින් පිටු හතරක වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය සදහා කිසිදු අයකිරීමක් නොකරන අතර ඕනෑම කුඩා ව්‍යාපාරයක අන්තර්ජාල පළමු පියවර තැබීම සදහා ඉතා සුදුසු වේ. “GROW GO ONLINE” පැකේජය මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යාපාරවල අන්තර් ජාල දෙවන පියවර …..

අන්තර්ජාල අලෙවිකරණය

අපි කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට සමාජ ජාල අලෙවිකරණ සහය සැපයීමෙහි ඉදිරියෙන් සිටිමු. අපගේ අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ කණ්ඩායම සමාජ ජාල අලෙවිකරණ විධි පිලිබන්ධව නිරන්තර පර්යේෂණ කරමින් ඔබගේ භාණ්ඩ හා සේවාවන් වලට අවශ්‍ය උපරිම අලෙවිකරණයක් ලබාදීමට පැහැදී සිටයි. මේ සදහා අවශ්‍ය දැණුම සහ වෙනත් අලෙවිකරණ උපදෙස් නොමිලේ ලබා ගැනීමට අපි ඔබට මේ සමග ආරාධනා කරමු.

අන්තර්ජාල සෙවීම උපරිම කිරීම

අන්තර්ජාල සෙවුම් සදහා තාක්ෂණික සහයෝගයෙන් යුත් වෙබ් අඩවි නිපදවීමට අමතරව ඉන්ස්පයඩ් බිස්නේස් සොලුෂන්ස්, මධ්‍ය හා වැඩුණු ව්‍යාපාර සදහා සෙවුම් උපරිම කිරීමේ (Search Optimisation) සේවාවන් සපයනු ලබයි. අපට වෙබ් අඩවිය ඔබගේ ඉලක්කගත පාරිභෝගිකයන් විශාල ප්‍රමාණයකට දුෂ්‍යමාන වීම මෙම සේවාව මගින් ලබාදිය හැක. Google, Yahoo, Bing සෙවුම් පද්ධතිවල පළමු පිටුවට අන්තර්ගත කරවීම සදහා අපගේ අඩු පිරිවැය සේවාවන් …..


Android App development

We develop Android apps for specific business needs of our clients. Mid level or grown businesses can win the advantages for a very reasonable rate depending on the scope and technological complexity. Our recent Android apps for an aquarium business in Indonesia and for IOT home Automation mobile app have received successful feedback from the …..

Creative designs

We design your Business Cards, Leaflets, Facebook Advertisements, YouTube Banners, YouTube Videos to fulfil our customer’s advertisement expectations. The technologies are Adobe Photoshop, Illustrator, Premier-Pro. Do not fail to compare our prices and quality of work with any organisation and contact us if only reasonable.

3D Designs

Our magic is our 3D design capability using 3D Animator technology to achieve design needs of our clients. Clients from various sectors such as Building Constructions and Advertisement etc..can take advantage. INspired always make sure the reliable, transparent service to our customers to achieve log-term better results.

IOT තාක්ෂණ විසදුම්

ව්‍යාපාර සදහා රොබෝ තාක්ෂණය එක්වූ, Arduino විසදුම් ඔබගේ අවශ්‍යතාව පරිදි අපට ලබාදිය හැක. අපි අන්තර්ජාලයේ ඇති විවෘත ඉලෙක්ට්‍රොනික හා වෙබ් වේදිකාවන් මගින් අඩු පිරිවැය විසදුම් නිර්මානාතමකව ලබාදෙන්නෙමු. ඔබගේ මෙම විෂයේ අවශ්‍යතාව අනුව කුඩා පරිමාණ පර්යේෂණ කණ්ඩායමක් ඇති කිරීම සදහා මානව සම්පත් ලබාදීම සහ ඉඩකඩ ලබාදීම අපට සිදුකල හැක.

About Us

ඉන්ස්පයඩ් බිස්නස් සොලුෂන්ස්, අපි 2018 පෙබරවාරි මස ඇරඹු තොරතුරු තාක්ෂණික සේවාවන් ලබා දෙනු ලබන කුඩා පරිමාණයේ ආයතනයක් වෙමු. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ, බත්තරමුල්ලේ පිහිටි කුඩා ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට සහය දෙන, වෙබ් අඩවි, ජංගම යෙදුම්, අනෙකුත් මෘදුකාංග, රොබෝ තාක්ෂණ, අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ විසදුම් සේවාවන් සපයන ආයතනයකි. ප‍සුගිය අවුරුද්දක කාලය තුල කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර 30 කට අධික …..

Read more

Latest News

Next Course Starting on 23rd July, 2020 - COLOMBO

NEXT – Website Development and Marketing Course starting on 15th August 2020 – Saturdays – COLOMBO

July 8, 2020

මෙම පාඨමාලාව මගින් අවශ්‍ය ආකර්ෂණීය වෙබ් අඩවියක් සෑදීම සහ අන්තර්ජාල වෙළදාම කිරීමේ ක‍්‍රමය පිළිබඳව ඔබ ප‍්‍රයෝගිකව දැනුවත් වනු ඇත. 😎 ඔබ, මේ සමග: 1. අන්තර්ජාලයේ ව්‍යාපාර කිරීම සහ වෙබ් අඩවිවල ….. Read more

Website Development and Marketing Course started successfully on 5th July 2020

May 26, 2019

In the online world, your website is the shopfront of your business. The whole purpose behind a website is to help you to sell more of your products and services. ….. Read more